Политика за поверителност

ВЕРТЕ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

ВЕРТЕ ЕООД е регистриран администратор на лични данни и прижава удостоверение за администратор на личните данни №251179 / 26.05.2011 г.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Сайта, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Верте ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

ВЕРТЕ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131456451 което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

ВЕРТЕ ЕООД  е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Седалище и адрес на управление гр. София 1336, жк.”Люлин-6” бл.601 бх.Б ет.9.

телефон:02 834 16 10

e-mail: sales@vertebg.com