Законност на сайта

Законност на сайта

Изпълнителна агенция по лекарствата е контролен орган за интернет търговци на дребно на лекарствени продукти
Общо лого за аптеки, които осъществяват търговия на дребно с лекарствени продукти „без лекарско предписание“ по интернет /линк към страницата на ИАЛ/

В Република България единствено лекарствените продукти без лекарско предписание могат да бъдат разпространявани по интернет съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Продажбите на лекарствени продукти без лекарско предписание чрез интернет е разрешено само за аптеки, които притежават разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и за дрогерии, притежаващи удостоверение за регистрация на дрогерия.

Дейността на тези аптеки и дрогерии е уредена в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Наредба № 28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.